Logger Script NHK

 


 

 

  ID  

  PW  

 


관심일본어학교

  I

관심분야

  I

관심있는 기숙사

  I

기숙사인실

  I

인실

희망학기

  I

1월학기 4월학기 7월학기 10월학기

희망연수기간

  I

개월

이름

  I

생년월일

  I

 이메일

  I

@

연락처

  I

희망연수지역

  I

동경 오사카 나고야 교토 후쿠오까 기타

본인 일본어 레벨

  I

     자격증 소지 시:    급

연수목적

  I

진학      회화      취업   그외:

아르바이트

  I

예정      비예정      3개월후

학교규모

  I

대      중     

현지숙소

  I

유      무   

연수 후의 계획

  I

귀국 전문학교 대학교 대학원 취업    그외:

기타상담

  I